Informacje konsularne

0
482

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, pojawiające się, obok istniejących, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz nasilające się zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za zracjonalizowanym, bardziej przemyślanym i ostrożnym planowaniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu decyzji o wyjazdach należy również wziąć pod uwagę pojawiające się przypadki masowych, w tym także nieznanych dotychczas, chorób zakaźnych, takich jak SARS czy ptasia grypa, które w ubiegłym roku były poważnym problemem w krajach południowo-wschodniej Azji.

Wszelkie tego typu wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie monitoruje, publikując stosowne komunikaty i przestrzegając przed podróżowaniem w zagrożone rejony.
Ponadto na stronie internetowej MSZ znajduje się elektroniczna wersja publikacji „Polak za granicą”, w której na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i – w razie potrzeby – szybkiej pomocy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca polskim turystom:

Przed wyjazdem z Polski

– zapoznanie się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragną odwiedzić (unikanie wyjazdów w regiony objęte działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych),
– wykupienie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednich ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych,
– zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
– zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów bliskich osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku;

W trakcie podróży

– utrzymywanie regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem,
– korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią,
– nienocowanie w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, zamkniętymi i chronionymi,
– oddawanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu,
– posiadanie kilku różnorodnych środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywanie ich w różnych miejscach,
– niezawieranie przygodnych znajomości, niekorzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczących
zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku,
– unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku,
– w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób,
– unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych,
– unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
– zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów – w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,
– unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne,
– podczas wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości kondycyjnych i zdrowotnych,
– unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz takiegoż zachowania,
– zachowywanie zasad higieny i spożywania wyłącznie sprawdzonych produktów,
– niestawianie oporu w razie napadu z bronią,
– w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się nawiązania kontaktu z polskim konsulem,
– korzystanie z informacji rządowych biur turystycznych danego państwa, w których można dostać lub kupić broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości, pomijane w renomowanych przewodnikach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet śmierci.

W trakcie podróży za granicę należy przestrzegać prawa i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj.

W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu, obowiązującego w państwie pobytu, oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydawanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. W wielu państwach dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z kraju przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tego państwa. Dlatego, o czym wielokrotnie przypomina Ministerstwo, w celu uniknięcia problemów w trakcie pobytu za granicą obywatele polscy zamierzający wykonywać tam pracę powinni jeszcze przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia.

Ministerstwo ostrzega, że wobec cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu na terytorium danego państwa.

Departament Konsularny i Polonii MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul polski może udzielić skutecznej pomocy obywatelom RP. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Departament zwraca wszakże uwagę, iż konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej niż traktują obywateli własnego kraju.

Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta?

W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

W razie utraty pieniędzy konsul może:
– pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
– w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
– w szczególnych przypadkach może udzielić pomocy finansowej na kwotę potrzebną na powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

Należy pamiętać, że przekazywanie pieniędzy przez polską placówkę ogranicza się do wyjątkowych sytuacji – w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość transferu pieniędzy z Polski drogą bankową, opłacenia należności za świadczenia przelewem lub ich skredytowania, opłacenia biletu powrotnego na odległość. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który turysta dzięki systemowi PTA będzie mógł odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia. Podobnie Western Union natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłaci turyście równowartość kwoty wpłaconej przez rodzinę lub przyjaciół w Polsce.

W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.

Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:
– powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
– wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru jednak musi dokonać sam zatrzymany),
– odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

Jakich działań konsul nie może podjąć?
– prowadzić spraw turysty w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
– płacić za niego grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych,
– świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
– załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku „Polak za granicą” zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

 

Ambasada RP w Tallinnie

Suur-Karja 1, 10140 Tallinn
tel. +372 627-82-06
fax +372 644-52-21
eetalamb@msz.gov.pl
Godziny otwarcia: 9.00-17.00 (czasu lokalnego)

Referat Konsularny Ambasady RP w Tallinnie

Suur-Karja 1, 10140 Tallinn
tel.: +372 627- 82- 08
fax.: +372 627- 82-13
tallinn.amb.rk@msz.gov.pl

 

Autor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj